شرکت نارین سنگ باختر
معدناستخراج در معدن به روش Quarry انجام می پذیرد.
پس از آماده سازی و باطله برداری، استخراج در معدن انجام می گیرد. عملیات استخراج در این معدن با توجه به شرایط قسمت های مختلف و به منظور به حداقل رسانیدن تداخل سنگ های باطله با کانسار اصلی از روش حفاری و انفجار های محدود و یا بیل مکانیکی استفاده می گردد.